Mimifit

Plávame s deťmi

Kurzy „plávania“ dojčiat, batoliat a detí (ďalej len kurzy) organizovaných MiMiFiT v priestoroch Wellness Karolin na ulici Gramantíka 5 v Prievidzi, sú určené rodičom s deťmi vo veku od 3 mesiacov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a pokročilosti.

Kurzy prebiehajú mimo prevádzky pre verejnosť.

Kurzy sú zamerané na vytvorenie kladného vzťahu a rešpektu dieťaťa k vodnému prostrediu. Pri spoločnom pobyte vo vode s rodičom pod odborným vedením si osvoja nenásilnou, hravou formou základné návyky a zručnosti primerané veku a psychomotorickej vyspelosti dieťaťa, potrebné pre pobyt vo vode.

Plávanie s deťmi  Plávanie s deťmi

Ciele nášho programu

 • pomoc deťom s oneskoreným vývojom,
 • posilňovanie svalových skupín,
 • psychomotorický vývoj dieťaťa,
 • adaptabilita detí na nové prostredie (spoločenské, vodné),
 • upevňovať rodinné puto,
 • pohyb a orientácia pod vodou,
 • zvyšovať obranyschopnosť detského organizmu,
 • zásady správania sa vo vode.

Rodičom s deťmi, ktorí sa po prvýkrát zúčastnia, sú určené kurzy pre začiatočníkov. Po absolvovaní nasledujúceho kurzu je dieťa zaradené do kurzu pre pokročilých.

Vedúca inštruktorka rozhoduje o zaraďovaní do kurzov a lekcií.

Obchodné podmienky

Poplatok musí byť zaplatený (bankovým prevodom alebo v hotovosti pri odovzdaní prihlášky) najneskôr 7 dní pred začatím prvej lekcie. Na prvej lekcii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.

V cene jedného kurzu je zahrnutých 8 lekcií  alebo 4 lekcie po 30 minút + 15 minút sauna.

Každý záujemca o kurz musí pri prvom prihlásení do kurzu podať:

 • prihlášku, ktorá obsahuje kontaktné údaje o dieťati a rodičovi
 • súhlas rodiča s podmienkami účasti a storno poplatkami
 • meno ošetrujúceho pediatra a potvrdenie so súhlasom pediatra, resp. odborného lekára (pri urč. diag.) o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať kurz. Pri účasti na ďalších kurzoch o aktuálnom zdravotnom stave rodič podpisuje „Čestné prehlásenie“. Rodič je povinný upozorniť na významné zmeny v zdravotnom stave dieťaťa!

 


Vyrobilo PR-MEDIA.sk